>> GERMAN PAVILION EXPO 1967.

>> MONTREAL, CANADA.
>> Frei Otto, 1967.