>> Reprogramming Vilafranca.

>>  Housing & Landscape project / Projecte de teixit residencial a Vilafranca /  amb Xavier Andrés Morera 
>>  Tutors/Professors: J.Español, M.Goula.


 


>> Explorar el límit camp-ciutat

Entenem Vilafranca com una ciutat on els límits entre el context urbà i el context natural es dissolen i es confonen. La forma urbana de Vilafranca no es pot entendre sense tenir en compte les múltiples relacions que té amb els camps de vinya esglaonats del seu entorn, i no només des del punt de vista formal,  sinó també des de l'àmbit social i econòmic: la vinya és el motor tradicional de l'economia de la ciutat i és present en la memòria col·lectiva de la ciutat, la relació dels ciutandans amb la terra, els marges, els ceps és, encara avui, molt propera, com ho demostra el projecte del futur parc vinícola. El nostre projecte és un intent de seguir amb les operacions urbanístiques relativament recents a Vilafranca on s'intentava apropar el camp a la ciutat. Què succeeix doncs si camp i ciutat s'interseccionen per formar teixit urbà?

La proposta es forma  a partir del joc d'agregacions d'un mòdul de 15x10x3m i les seves variants, (que permet varies tipologies d'habitatge i organitzar les oficines) sobre unes plataformes que resolen la topografia de la mateixa manera que ho fan els camps. El projecte s'organitza sobre una manipulació topogràfica estructurada en diferentes capes. Les naus industrials existents que volem conservar, elements permanents que són els que donen caràcter al barri, canvien de funció per passar a acollir els equipaments. Operació sistemàtica - punts simbòlics.

No ens agradava partir d'una forma subjectiva predeterminada per certes intencions formals o compositives. Entenem que aquest exercici té més a veure amb tot allò que fa referència a processos oberts, estratègies i dispositius capaços de treballar a favor d'intencions lligades a aspectes de creixement urbà, relacions amb les vinyes, coherència amb la topografia o les xarxes de comunicacions.

Aquest sistema es va modelant a mesura que anem introduint variables, aniria creixent, canviant i guanyant complexitat sense perdre coherència amb l'entorn i el paisatge que l'envolta. La flexibilitat de la proposta permet la introducció de programes híbrids i variats amb una certa densitat. Aquestes variables podrien ser de molt diversa naturalesa i fer referència a diferents escales, de manera que el projecte estaria concebut des del punt de vista de l'escala territorial i paisatgística, però també segons les necessitats més relacionades amb el nucli de Vilafranca i amb l'escala  més propera dels veïns.